https://www.brondbytrust.dk/wp-content/themes/brondbytrust
Ingen varer i kurv

Kommentar til ordinær generalforsamling 2014

Brøndby Supporters Trust

København
April 2014

 

BST deltager som fan- og aktionærforening naturligvis igen i år på generalforsamlingen i Brøndbyernes IF Fodbold A/S.

 

I det følgende kan du læse vores kommentarer og anbefalinger til generalforsamlingen. Vi anbefaler alle, der ikke selv kan deltage, at give fuldmagt til BST via dette link: https://www.brondbytrust.dk/fuldmagt/

 

 

1. Økonomi

 

1.1 Resultat 2013: Minus 40 millioner.

 

Brøndby IF har i det netop offentliggjorte årsregnskab for 2013 præsenteret et underskud på 39,6 millioner for 2013. Resultatet svarer til, at selskabet har tabt ca. 108.000 kroner om dagen i 2013 og er naturligvis ikke tilfredsstillende. Det store underskud skal dog ses i lyset af en række væsentlige forhold.

 

BST har følgende kommentarer til årsrapporten for 2013:

 

Oprydning:

Brøndby IF var i foråret 2013 igennem en både sportslig og økonomisk overlevelseskamp, og indtjeningen var grundet en flerårig imagemæssig krise og manglende ressourcer i organisationen langt under det niveau, som kan forventes af en klub som Brøndby IF. Fundamentet for økonomisk vækst var derfor nærmest ikke eksisterende, og det betød, at en nødvendig oprydning blev foretaget i sommeren 2013 i form af nyt kapitalgrundlag, ny ledelse og nye ansigter i den sportslige sektor.

Denne hårde overlevelseskamp på og uden for banen har naturligvis haft store, økonomiske konsekvenser, hvilket kan aflæses på bundlinjen af årsrapporten for 2013.

 

Fokus påinvesteringer:

Allerede i foråret 2013 var vi i BST ude med en opfordring til, at Brøndbys sportslige og økonomiske turn-around skulle ske i et realistisk, faseopdelt tempo med fokus på investeringer, der på længere sigt vil sikre, at Brøndby IF igen kan spille med om de europæiske pladser i Superligaen.

Den nye ledelse har i løbet af 2013 påbegyndt investeringerne i den fremtidige forretningsmodel og forventes i 2014 at igangsætte yderligere investeringer i både den kommercielle og sportslige afdeling - særligt med fokus på talentudviklingen.

 

Derfor må det også forventes, at vi i årsrapporten for 2014 vil se et regnskabsmæssigt underskud grundet de ekstraordinære investeringer, som skal sikre en langsigtet bæredygtighed.

 

1.2 Hvad kan vi forvente af det økonomiske resultat for 2014, og har vi noget at være bekymrede for?

 

Brøndby IF har i forbindelse med årsrapporten for 2013 meldt ud, at man forventer et tilsvarende underskud for 2014.

Som udgangspunkt stemmer dette ikke overens med den udmelding, som klubben kom med i prospektet i forbindelse med den seneste kapitaludvidelse i 2013.

 

Her lød budskabet, at ledelsens målsætning var en betydelig forbedring af resultat i forhold til 2013. Den ændrede forventning har vi i BST følgende spørgsmål til:

 

-          Hvad er den primære årsag til, at målsætningen fra efteråret 2013 er blevet ændret?

Skyldes dette, at man på nuværende tidspunkt ikke har fundet det ønskede omkostningsniveau, eller er det en konsekvens af en dårligere omsætning end forventet? Eller er ekstraordinære investeringer blevet fremskyndet efter den succesfulde emission i efteråret 2013?

 

Uanset hvad er det essentielt, at ledelsen i Brøndby IF skaber et overblik for selskabets mange tusinde aktionærer over, hvordan det strategiske oplæg og de fremtidige budgetter kan sikre et balanceret resultat i 2016.

 

1.3 Økonomien skal i balance

 

I BST er vores holdning til udviklingen i klubbens økonomi den samme som altid. Brøndby IF skal inden for en overskuelig fremtid være en virksomhed i økonomisk balance, hvor indtægterne kan bære både omkostninger og løbende investeringer i udviklingen af forretningen. Denne balance skal meget gerne ske inden for rammerne af de kapitalindsprøjtninger, som selskabet gennemførte i 2013. Som udgangspunkt anser vi det nuværende kapitalberedskab for tilstrækkeligt til at opnå denne balance, og derfor mener vi ikke, at der er behov for yderligere kapitaludvidelser i løbet af den nærmeste fremtid.

 

Ved at opnå en balance i økonomien vil der blive skabt den nødvendige ro til at skabe sportslig udvikling, og det vil endvidere skabe tryghed omkring ejerforholdet i selskabet. På nuværende tidspunkt har Brøndbys mange fans lige fra småaktionærer til de nytilkomne storinvestorer fundet ind i et godt og bæredygtigt samarbejde, og det forhold ønsker vi ikke at ændre ved i form af udvanding ved nye aktieemissioner.

 

I BST vil vi derfor være garant for, at selskabets ledelse fokuserer på en bæredygtig virksomhedsstrategi, og derfor vil vi også benytte den kommende generalforsamling til at lade ledelsen informere om de kommende sportslige og økonomiske planer for Brøndby IF.

 

2. Anbefalinger til forslag fra bestyrelsen

 

A. Forslag om ændring af selskabets vedtægter

 

Forslaget går på at give bestyrelsen bemyndigelse  til inden 31. marts 2019 at kunne forhøje selskabets aktiekapital med op til 51.011.451 nye aktier. Aktieemissionerne skal ske med fortegningsret for nuværende aktionærer.

 

I BST opfatter vi forslaget som en sikkerhedsforanstaltning i tilfælde af, at klubben inden for perioden skulle få behov for at foretage en kapitaltilførsel.

I overensstemmelse med vores kommentar til den økonomiske situation ønsker BST som udgangspunkt ikke yderligere kapitaltilførsler. I det omfang at man fra bestyrelsens side kan bekræfte, at der er tale om en sikkerhedsforanstaltning, der vil gøre en evt. nødvendig forhøjelse af aktiekapitalen lettere gennemførlig, kan BST anbefale at stemme for forslaget.

 

BST anbefaler at stemme for forslaget.

 

B. Forslag om bemyndigelse til at erhverve egne aktier

 

Som med det foregående forslag betragter BST forslaget som en sikkerhedsforanstaltning, som vi ikke regner med, at der bliver brug for i den nærmeste fremtid. Brøndbys kapitalsituation gør, at det hverken er realistisk eller interessant at opkøbe egne aktier på nuværende tidspunkt.

 

BST anbefaler at stemme for forslaget.

 

3. Anbefalinger til valg af bestyrelse

Det er selvfølgelig med stor tilfredshed, vi kan konstatere, at BST igen, hvis generalforsamlingen ellers følger bestyrelsens indstilling, vil være repræsenteret i bestyrelsen. Det er resultatet af et godt samarbejde med de nuværende aktionærer og ikke mindst Jan Bech, der kom til klubben som storinvestor i efteråret 2014.

 

BST opfordrer til at følge indstilling til valg af bestyrelse.

 

4. Tildeling af tegningsoptioner (warrants) til bestyrelsen

 

Op til den ekstraordinære generalforsamling i efteråret 2013 var der en hektisk debat omkring brugen af warrants til aflønning af bestyrelsens medlemmer. BST’s indstilling var - i overensstemmelse med anbefalingerne i good corporate governance - at warrants ikke blev tildelt medlemmer af bestyrelsen.

På generalforsamlingen meddelte bestyrelsesformanden, at man ville administrere inden for rammerne af BST’s anbefalinger frem mod den ordinære generalforsamling i 2014.  En melding man har overholdt.

 

Det er BST’s anbefaling, at denne praksis fortsætter, og der derved ikke tildeles warrants til bestyrelsen. Anbefalingen vil naturligvis afspejle, hvordan BST stemmer i bestyrelsen i fremtiden og indgå i vores dialog med de øvrige aktionærer omkring udpegelsen af kommende bestyrelsesmedlemmer.

I BST vil vi gerne understrege, at vores kritik udelukkende er rettet mod warrants til bestyrelsen og ikke direktion, medarbejdere eller spillere, som nogen fejlagtigt har påpeget.