https://www.brondbytrust.dk/wp-content/themes/brondbytrust
Ingen varer i kurv

Studiejob: Organisationskonsulent hos Brøndby Supporters Trust

Brøndby Supporters Trust (BST) søger en organisationskonsulent (10 timer/ugen), der vil være med til at udvikle og styrke organisationen. Ansættelse pr. 1. Januar.

Brøndby Supporters Trust er en åben og demokratisk forening, som arbejder for at sikre Brøndbys mange tusinde fans og småaktionærer får en stemme i klubben og bidrage til at aktivere det potentiale, som det store fællesskab omkring klubben udgør.

Foreningens formål er via opkøb af aktier at være en konstruktiv, og til tider kritisk ven og ejer, som kan agere sparringspartner for bestyrelsen og direktionen i Brøndbyernes IF A/S, således at vi igen i fællesskab kan få Brøndby IF tilbage på sporet.Brøndby Supporters Trust arbejder for at sikre, at såvel fans, frivillige samt menige aktionærers interesser varetages på bedste vis.


Som organisationskonsulent skal du understøtte bestyrelsen i udviklingen af BSTs organisation og det daglige administrationsarbejde. Dette vil blandt bestå af assistance til afholdelse af konferencer, eksekvering af organisationsstrategier og medlemshåndtering samt både den interne og eksterne kommunikation.

Dette vil ske i samarbejde med bestyrelsen, vores samarbejdsorganisationer og foreningens aktive medlemmer.

Arbejdsopgaver
Dine primære arbejdsopgaver vil være:

 • Understøttelse af bestyrelsen i udvikling af organisationen
 • Udvikling af initiativer, der kan rykke organisationen fremad
 • Ekstern og intern kommunikation
 • Administrative opgaver som fx håndtering af BSTs medlemmer
 • Håndtering af foreningens merchandise-salg


Din profil
Som organisationskonsulent ved BST er det vigtigt, at du er selvstændig, udadvendt og ikke er bange for at handle proaktivt.

Derudover kan det være en fordel, men er ikke nødvendigt, at du har erfaringer med organisationsarbejde. Vi forventer endvidere, at du har et godt kendskab til Office-pakken.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er på 10 timer ugentligt. Løn og vilkår i øvrigt følger overenskomst for HK-Service, hvilket indebærer en timeløn på omkring 150 kr i timen. Der forventes en vis fleksibilitet med hensyn til arbejdstider og i visse perioder må merarbejde påregnes. Vi tager naturligvis også hensyn til dine eventuelle eksaminer og lignende i løbet af året.

Nærmere information og ansøgningsfrist
For nærmere information kontakt venligst formand Sune Blom, på mail: [email protected] eller telefon +30 71 83 39

Ansøgning med CV og referencer sendes pr. mail til [email protected] mærket ‘Organisationskonsulent’, helst i en samlet PDF-fil.

Ansøgningen skal være os i hænde senest den d. 16 december 2014 kl. 9:00. Ansættelsessamtaler foregår umiddelbart herefter.

Ansættelse pr. 1 januar.

Nye, lækre T-shirt med Vilfort, Sand, Per Per eller Thygesen

Vi har fået lavet nogle rigtigt lækre T-shirt i en ekstra god kvalitet med motiverne fra fanaktierne.

Så nu kan du støtte BST samtidigt med, at du får en fed T-shirt med en af de spillere, der er ambassadører for BST.

Du kan vælge imellem T-shirts med følgende motiv:

 • Kim Vilfort
 • Ebbe Sand
 • Per Nielsen
 • Mikkel Thygesen

Kommentar til ordinær generalforsamling 2014

Brøndby Supporters Trust

København
April 2014

 

BST deltager som fan- og aktionærforening naturligvis igen i år på generalforsamlingen i Brøndbyernes IF Fodbold A/S.

 

I det følgende kan du læse vores kommentarer og anbefalinger til generalforsamlingen. Vi anbefaler alle, der ikke selv kan deltage, at give fuldmagt til BST via dette link: https://www.brondbytrust.dk/fuldmagt/

 

 

1. Økonomi

 

1.1 Resultat 2013: Minus 40 millioner.

 

Brøndby IF har i det netop offentliggjorte årsregnskab for 2013 præsenteret et underskud på 39,6 millioner for 2013. Resultatet svarer til, at selskabet har tabt ca. 108.000 kroner om dagen i 2013 og er naturligvis ikke tilfredsstillende. Det store underskud skal dog ses i lyset af en række væsentlige forhold.

 

BST har følgende kommentarer til årsrapporten for 2013:

 

Oprydning:

Brøndby IF var i foråret 2013 igennem en både sportslig og økonomisk overlevelseskamp, og indtjeningen var grundet en flerårig imagemæssig krise og manglende ressourcer i organisationen langt under det niveau, som kan forventes af en klub som Brøndby IF. Fundamentet for økonomisk vækst var derfor nærmest ikke eksisterende, og det betød, at en nødvendig oprydning blev foretaget i sommeren 2013 i form af nyt kapitalgrundlag, ny ledelse og nye ansigter i den sportslige sektor.

Denne hårde overlevelseskamp på og uden for banen har naturligvis haft store, økonomiske konsekvenser, hvilket kan aflæses på bundlinjen af årsrapporten for 2013.

 

Fokus påinvesteringer:

Allerede i foråret 2013 var vi i BST ude med en opfordring til, at Brøndbys sportslige og økonomiske turn-around skulle ske i et realistisk, faseopdelt tempo med fokus på investeringer, der på længere sigt vil sikre, at Brøndby IF igen kan spille med om de europæiske pladser i Superligaen.

Den nye ledelse har i løbet af 2013 påbegyndt investeringerne i den fremtidige forretningsmodel og forventes i 2014 at igangsætte yderligere investeringer i både den kommercielle og sportslige afdeling - særligt med fokus på talentudviklingen.

 

Derfor må det også forventes, at vi i årsrapporten for 2014 vil se et regnskabsmæssigt underskud grundet de ekstraordinære investeringer, som skal sikre en langsigtet bæredygtighed.

 

1.2 Hvad kan vi forvente af det økonomiske resultat for 2014, og har vi noget at være bekymrede for?

 

Brøndby IF har i forbindelse med årsrapporten for 2013 meldt ud, at man forventer et tilsvarende underskud for 2014.

Som udgangspunkt stemmer dette ikke overens med den udmelding, som klubben kom med i prospektet i forbindelse med den seneste kapitaludvidelse i 2013.

 

Her lød budskabet, at ledelsens målsætning var en betydelig forbedring af resultat i forhold til 2013. Den ændrede forventning har vi i BST følgende spørgsmål til:

 

-          Hvad er den primære årsag til, at målsætningen fra efteråret 2013 er blevet ændret?

Skyldes dette, at man på nuværende tidspunkt ikke har fundet det ønskede omkostningsniveau, eller er det en konsekvens af en dårligere omsætning end forventet? Eller er ekstraordinære investeringer blevet fremskyndet efter den succesfulde emission i efteråret 2013?

 

Uanset hvad er det essentielt, at ledelsen i Brøndby IF skaber et overblik for selskabets mange tusinde aktionærer over, hvordan det strategiske oplæg og de fremtidige budgetter kan sikre et balanceret resultat i 2016.

 

1.3 Økonomien skal i balance

 

I BST er vores holdning til udviklingen i klubbens økonomi den samme som altid. Brøndby IF skal inden for en overskuelig fremtid være en virksomhed i økonomisk balance, hvor indtægterne kan bære både omkostninger og løbende investeringer i udviklingen af forretningen. Denne balance skal meget gerne ske inden for rammerne af de kapitalindsprøjtninger, som selskabet gennemførte i 2013. Som udgangspunkt anser vi det nuværende kapitalberedskab for tilstrækkeligt til at opnå denne balance, og derfor mener vi ikke, at der er behov for yderligere kapitaludvidelser i løbet af den nærmeste fremtid.

 

Ved at opnå en balance i økonomien vil der blive skabt den nødvendige ro til at skabe sportslig udvikling, og det vil endvidere skabe tryghed omkring ejerforholdet i selskabet. På nuværende tidspunkt har Brøndbys mange fans lige fra småaktionærer til de nytilkomne storinvestorer fundet ind i et godt og bæredygtigt samarbejde, og det forhold ønsker vi ikke at ændre ved i form af udvanding ved nye aktieemissioner.

 

I BST vil vi derfor være garant for, at selskabets ledelse fokuserer på en bæredygtig virksomhedsstrategi, og derfor vil vi også benytte den kommende generalforsamling til at lade ledelsen informere om de kommende sportslige og økonomiske planer for Brøndby IF.

 

2. Anbefalinger til forslag fra bestyrelsen

 

A. Forslag om ændring af selskabets vedtægter

 

Forslaget går på at give bestyrelsen bemyndigelse  til inden 31. marts 2019 at kunne forhøje selskabets aktiekapital med op til 51.011.451 nye aktier. Aktieemissionerne skal ske med fortegningsret for nuværende aktionærer.

 

I BST opfatter vi forslaget som en sikkerhedsforanstaltning i tilfælde af, at klubben inden for perioden skulle få behov for at foretage en kapitaltilførsel.

I overensstemmelse med vores kommentar til den økonomiske situation ønsker BST som udgangspunkt ikke yderligere kapitaltilførsler. I det omfang at man fra bestyrelsens side kan bekræfte, at der er tale om en sikkerhedsforanstaltning, der vil gøre en evt. nødvendig forhøjelse af aktiekapitalen lettere gennemførlig, kan BST anbefale at stemme for forslaget.

 

BST anbefaler at stemme for forslaget.

 

B. Forslag om bemyndigelse til at erhverve egne aktier

 

Som med det foregående forslag betragter BST forslaget som en sikkerhedsforanstaltning, som vi ikke regner med, at der bliver brug for i den nærmeste fremtid. Brøndbys kapitalsituation gør, at det hverken er realistisk eller interessant at opkøbe egne aktier på nuværende tidspunkt.

 

BST anbefaler at stemme for forslaget.

 

3. Anbefalinger til valg af bestyrelse

Det er selvfølgelig med stor tilfredshed, vi kan konstatere, at BST igen, hvis generalforsamlingen ellers følger bestyrelsens indstilling, vil være repræsenteret i bestyrelsen. Det er resultatet af et godt samarbejde med de nuværende aktionærer og ikke mindst Jan Bech, der kom til klubben som storinvestor i efteråret 2014.

 

BST opfordrer til at følge indstilling til valg af bestyrelse.

 

4. Tildeling af tegningsoptioner (warrants) til bestyrelsen

 

Op til den ekstraordinære generalforsamling i efteråret 2013 var der en hektisk debat omkring brugen af warrants til aflønning af bestyrelsens medlemmer. BST’s indstilling var - i overensstemmelse med anbefalingerne i good corporate governance - at warrants ikke blev tildelt medlemmer af bestyrelsen.

På generalforsamlingen meddelte bestyrelsesformanden, at man ville administrere inden for rammerne af BST’s anbefalinger frem mod den ordinære generalforsamling i 2014.  En melding man har overholdt.

 

Det er BST’s anbefaling, at denne praksis fortsætter, og der derved ikke tildeles warrants til bestyrelsen. Anbefalingen vil naturligvis afspejle, hvordan BST stemmer i bestyrelsen i fremtiden og indgå i vores dialog med de øvrige aktionærer omkring udpegelsen af kommende bestyrelsesmedlemmer.

I BST vil vi gerne understrege, at vores kritik udelukkende er rettet mod warrants til bestyrelsen og ikke direktion, medarbejdere eller spillere, som nogen fejlagtigt har påpeget.

 

Glæde over fortsat inddragelse af fans- og småaktionærer i ny bestyrelse

Efter en dag med mange spekulationer, er indstilingen til den kommende bestyrelse nu offentliggjort. Med den markante udskifting i medlemmerne taget i betragtning, er det selvfølgelig med stor tilfredshed vi kan konstatere, at BST igen, hvis generalforsamlingen ellers følger indstillingen, vil være repræsenteret i bestyrelsen.

Selvom BST også i den seneste periode har været repræsenteret i bestyrelsen, er indstillingen alligevel speciel, da det er den første siden Jan Bech Andersen er kommet til klubben som storaktionær. Vi glæder os i BST til at fortsætte det konstruktive samarbejde som vi indtil nu har haft, og sætter stor pris på den forståelse som Jan Bech Andersen har udvist for bredden i klubben og værdien i at inddrage fans og småaktionærer i klubbens ledelse.

Sune Blom, formand for BST udtaler i forbindelse med indstillingen:

- Vi har siden i sommer haft et godt samarbejde med både Jan Bech og en række af de øvrige aktionærer, der er kommet til klubben. Målet har fra begyndelsen været at markere os og vores visioner i bestyrelsen, men også at konsolidere fansenes tilstedeværelse og det tætte samarbejde. Her er den fortsatte repræsentation helt afgørende og viser det commitment der fra klubbens side er til vore projekt.

- Det er en markant udskiftning i bestyrelsen, og der skal herfra lyde et tak for indsatsen til de afgående. Med aktiestruktueren i Brøndby IF, er det en forudsætning, at hovedaktionærerne kan foretage de udskiftninger, de finder nødvendige. I BST fortsætter vi vores dialog med aktionærerne frem til generalforsamlingen, og ser frem at lære de opstillede bedre at kende.

Udskiftning på BSTs plads.

Den store udskiftning i bestyrelsen gælder også for BST, hvor Morten Holm har valgt ikke at genopstille. Morten erstattes af foreningens nuværende formand, Sune Blom.

Morten Holm udtaler i forbindelse med udtrædelsen af bestyrelsen:

- Det har været en fantastisk spændende og intens periode siden den nuværende bestyrelse blev dannet. Der er dog på det seneste opstået en række spændende jobmæssige muligheder for mig, som har resulteret i et øget arbejdspres. Derfor har jeg desværre ikke længere mulighed for at bruge den tid som det kræver at repræsentere BST i Brøndby IF’s bestyrelse.

Der skal fra BSTs side lyde en stort tak til Morten Holm. Ikke bare for hans indsats i bestyrelsen det seneste år, men i hele processen frem mod oprettelsen af BST, vores opkøb af aktier i klubben og ikke mindst det strategiske arbejde han har stået i spidsen for.

For yderligere infromation:
Sune Blom, formand for BST
3071 8339

Konference om Fremtidens Fodboldklub

Hvordan udvikler man en moderne og bæredygtig fodboldklub, hvor sund økonomi, sportslige resultater og en bred interessentinddragelse går hånd i hånd?

Hvilken rolle spiller den gennemsnitlige fodboldfan i den moderne fodboldklub, og hvor stor betydning har omgivelserne for spillernes evne til at præstere på banen?

Er talentudvikling vejen frem til sund økonomi, og hvilke tanker gør sponsorer sig forud for deres engagement i dansk såvel som international fodbold?

Det og meget mere vil blive diskuteret, når Brøndby Supporters Trust i samarbejde med Danske Fodbold Fanklubber og Supporters Direct Europe inviterer til Danmarks første fan-konference om fremtidens fodboldklub.

Konferencen finder sted:
lørdag den 12. april i Laudrup Loungen på Brøndby Stadion fra kl. 12.00 – 17.00.

Det koster 50 kr. at deltage for personer, der ikke er medlem af BST. Prisen inkluderer frokost. Du køber billet og tilmelder dig på https://www.brondbytrust.dk/shop/konference-fremtidens-fodboldklub/

 • november 17, 2014Nye, lækre T-shirt med Vilfort, Sand, Per Per eller Thygesen
 • april 4, 2014Kommentar til ordinær generalforsamling 2014
 • april 3, 2014Glæde over fortsat inddragelse af fans- og småaktionærer i ny bestyrelse
 • marts 14, 2014Konference om Fremtidens Fodboldklub
 • Sponsoreret af

  With the power of Podio, for managing any lead our team can effectively work together from anywhere, to escape email overload, alleviate document chaos and much more. Get structured with Podio's easily modified workspaces and apps, so you and your team can work the way you want to.

  Brøndby Supporters Trust

  Gammel Kirkevej 1
  2605 Brøndby
  CVR: 34542813
  [email protected]
  Tlf. 43 42 75 75

  Læs vores handelsbetingelser