cropped-logo_256px.png

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fastsættelse af budget, herunder kontingent
  6. Valg til bestyrelsen jf. § 6
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Valg af referent

Troels Ørum Andersen er valgt.

 

Valg af dirigent

Nicolai Ramskov Nielsen er valgt. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

 

Behandling af indkomne forslag

Der er kommet ét forslag, som primært var et oplæg til debat om, hvordan BST får kommunikeret bedre med afsæt i f.eks. Oscar-gate. Herefter blev dette emne debatteret med adskillige deltagere og mange synspunkter. Det blev understreget, at det er en diskussion, der er igangsat af, at man rent kommunikativt har begået fejl, men at diskussionen er prioriteret højt i foreningen.

Referat

 

Frederik Gjørup Nielsen byder velkommen, hvorefter dirigenten Nicolai Ramskov Nielsen overtager og konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Formandens beretning

 

Hvis man skal ridse BST’s største udfordringer op, kan man anskue dem tredelt; foreningen skal øge sit medlemstal, økonomien skal styrkes, og legitimiteten skal forøges. Det er virkeligheden i år 2017, hvor udfordringerne er noget anderledes end dengang, Brøndby IF var i stormvejr, og BST havde vind i sejlene og fik masser af opmærksomhed. Det er blevet sværere at opnå gennemslagskraft, men det er også kun logisk og naturligt, eftersom Brøndby IF er blevet stabiliseret.

Perioden efter klubbens redning har været grumset, hvilket ikke mindst kan eksemplificeres med Oscar-gate. Det er dog ikke gået ud over antallet af medlemmer, men snarere foreningens image blandt mange Brøndby-fans. Og på den baggrund skal BST altså fokusere på at øge antallet af medlemmer og blive opfattet som en legitim stemme for det brede flertal af Brøndby-fans. Derfor skal vi i det kommende år diskutere, hvordan man får fundet en måde at repræsentere flest muligt Brøndby-fans og på den måde opnå en vedtægtssikret bestyrelsesplads i Brøndby IF, som det er blevet stillet i udsigt.

Det er en åbning, vi fik øje på for et stykke tid siden, og derfor er det også et arbejde, der er blevet taget de indledende skridt til i BST. Der er blevet snakket med de aktive fans, og der er blevet snakket med amatørforeningen, fordi sidstnævnte spiller en stor rolle i fanorganiseringer, hvis man kigger på andre eksempler i Europa.

Analysen er, at der er ekstremt mange Brøndby-fans, men hvis man kigger på de forskellige organiseringer, så er der rigtigt mange, som falder udenfor. Og derfor vil BST gerne høre især fra folk uden for foreningen, hvordan man kommer frem til at repræsentere så mange som muligt. I den forbindelse skal det på det kraftigste understreges, at der ikke er besluttet noget på forhånd. Alle muligheder står åbne.

Igennem det seneste år i BST er der også blevet arbejdet med at opstarte et sponsornetværk og en fan-fond. Vi har oplevet en utroligt stor villighed til at komme tættere på Brøndby-fansene fra de involverede parter, og vi tror på, at det kan være med til at øge ressourcerne på dette område.

Slutteligt vil vi fremover være meget opmærksomme på så vidt muligt at sikre en tydelig sammenhæng mellem foreningens medlemmers holdninger og foreningens udmeldinger. I den forbindelse er der senest blevet iværksat en vellykket brugerundersøgelse, som skal bidrage til dette. Fremover vil vi arbejde mere med disse værktøjer.

Godkendelse af revideret regnskab

Kontingentindbetalinger er foreningens primære indtægt, og de har været faldende i året. Derfor har foreningen et relativt stort minus, men det er ikke decideret bekymrende, da der er nogle poster, som man kan mindske udgifterne på. En af dem er, at foreningens ansatte stopper per 30. juni, og i første omgang vil arbejdsopgaverne blive delt ud på bestyrelsen.

En tilhører foreslår, at man offentliggør regnskaberne på cvr.dk af hensyn til gennemsigtigheden i foreningen. Dette forslag vil blive taget med til bestyrelsen.

Herefter var der en løs debat om de forskellige aspekter af regnskabet og foreningens økonomi.

Slutteligt blev regnskabet godkendt.

Fastsættelse af budget og kontingent

Det blev foreslået fra en tilhører, at kontingentet skal sættes markant op, så foreningens økonomi øges, og man kan sætte fart på foreningens arbejde med f.eks. aktieopkøb. Der er vilje til at kigge på den mulighed, men foreningen rummer også forskellige synspunkter, så det er noget, der vil skulle undersøges.

 

Valg af bestyrelse

Alle på nær Lars Andreasen genopstiller, mens Patrick Hansen og Troels Ørum Andersen opstiller, og kampvalg undgås derved.

Mark Jensen opstiller som kasserer.

Bestyrelsen består herefter af:

 

Frederik Gjørup Nielsen (formand)

Nicolai Ramskov Nielsen (næstformand)

Mark Jensen (kasserer)

Jon K. Loft

Sarah Agerklint (udpeget af Brøndby Support)

Patrick Hansen

Daniel Bilgrav Pedersen

Troels Ørum Andersen

 

Valg af revisor

Det er bestyrelsens holdning, at udgiftsposten til revision er for høj, og derfor foreslår Frederik Gjørup Nielsen, at bestyrelsen får bemyndigelse til at undersøge en billigere mulighed.

Bemyndigelsen blev givet.

Eventuelt

Ingen yderligere tilføjelser.

Herefter blev generalforsamlingen hævet.