Brøndby IF er en fodboldklub

Brøndby Supporters Trust (BST) er en forening, der har til formål at besidde
ejerskab i selskabet Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S. En del af dette arbejde
indebærer, at BST ligeledes fungerer som aktionærforening for andre aktio-
nærer i samme selskab.

Dette papir beskriver de principper, som BST mener, at Brøndby IF skal dri-
ves ud fra.

 

1. Den professionelle fodboldklub

Fodboldklubben Brøndby IF er Danmarks største. Hundredevis af drenge, pi-
ger, seniorer og oldboys spiller fodbold her på grund af spændingen, kamme-
ratskabet og de fælles oplevelser. Kort fortalt; på grund af glæden ved sporten.
I amatørafdelingen er denne glæde målet i sig selv, og amatørklubben er hver
eneste dag til gavn for lokalsamfundet og klubbens mange medlemmer.

Men Brøndby IF er mere end dette. Brøndby IF er i den priviligerede situation,
at klubbens førstehold følges af mere end 100.000 danskere. Man kan
kalde dem fans, supportere, tilhængere og meget andet. Det er alle de mennes-
ker, der følger holdet på tv eller på stadion. Alle dem, der jubler og græder med
truppen. Holdets resultater og succes påvirker dermed langt flere end blot de
involverede omkring holdet.

Det er alle disse mennesker, der udgør eksistensberettigelsen for at drive den
professionelle fodboldklub. På grund af disse mennesker bliver der skabt en
større mening med sporten. Det er mere end blot en hobby for de involverede
på banen; 11 mand, 90 minutter og så ellers hjem efter slutfløjtet.

Den professionelle fodboldklub handler om at skabe oplevelser. Drømmen om
at blive de bedste, vinde titler og i fællesskab skrive historie må hele tide drive
vores klub fremad.

Men Brøndby IF må også insistere på, at driften af klubben tager udgangspunkt
i disse menneskers ønsker. Det er BST’s grundholdning, at aktieselskabet bag
førsteholdet er sat i verden for at tjene fodboldklubben Brøndby IF – ikke om-
vendt. De ledelsesmæssige og økonomiske beslutninger i selskabet må til enhver tid afspejle dette.

At klubben drives i overensstemmelse med ovenstående grundlag sikres bedst,
hvis ejerskabet er fordelt blandt alle, der indgår i dette ikke-kommercielle skæbnefællesskab med klubben. Dette vil ideelt set være gennem fanejerskab. Brønd-
by Supporters Trust støtter derfor initiativer, der sikrer større indflydelse til de
mange tusinde småaktionærer eller biddrager til det delvise fanejerskab i klubben.

2. Økonomisk bæredygtighed

Både danske og internationale fodboldklubber har forlængst udviklet sig til
kommercielle forretninger, og fodbolden er blevet en milliardindustri.

Hvis Brøndby IF skal kunne konkurrere på et sportsligt plan, skal klubben følge
med i denne udvikling, og derfor skal klubben grundlæggende styres efter
kommercielle principper. Brøndby IF er altså en fodboldforretning, og vi ønsker,
at det er en sund forretning.

Men Brøndby IF skal ikke følge den kommercielle udvikling ukritisk. Som socialt
og kulturelt samlingspunkt for mange tusind mennesker er klubbens
traditioner og kultur ikke altid i overensstemmelse med kommercielle hensyn
og markedsmæssige værdiansættelser. Ligeledes har vi som fodboldklub en for-
pligtigelse til at tage hensyn til alsidigheden af vores fans, blandt andet ved at
sikre rimelig billetpriser og spilletidspunkter.

Den bedste måde at sikre, at der i klubbens dispositioner er ’råd’ til at tage hen-
syn til fair konkurrence, traditioner, kulturelle værdier samt målsætninger, der
ikke umiddelbart kan måles økonomisk, er, at vi driver en sund forretning, der
er uafhængig af ekstern kapital, enkelt-investorer og løbende kapitaludvidelser.

Brøndby IF skal altså ikke leve over evne, men være en klub i ligevægt. Selvom
Brøndby IF er en børsnoteret virksomhed, må formålet med selskabets aktivite-
ter ikke reduceres til at udbetale overskud til aktionærerne. Overskuddet i for-
retningen bør geninvesteres i talentudvikling, sportslig konsolidering, kommer-
ciel oprustning og opbygningen af en likvidbeholdning, der kan skabe ro om fremtiden.

For at skabe en sund og moderne fodboldforretning må Brøndby IF være fore-
gangsklub for en sund udvikling i dansk fodbold. TV-indtægter, billetpriser og
transfersummer er stigende. Alligevel er klubberne presset og overlever gennem
goodwill fra investorer og talrige kapitaludvidelser. Derfor ønsker BST mere re-
gulering og større fokus på Financial Fair Play, som vil sikre både økonomisk bæ-
redygtige fodboldklubber og mere fair konkurrence klubberne imellem.

Kun gennem sikring af en bæredygtig og langtidsholdbar økonomisk udvikling
er der rum for at sikre en governance- og ejerstruktur, der involverer det brede
fællesskab omkring klubben.

3. Ledelses- og governance-struktur

Det er afgørende for BST, at klubbens ledelsesstruktur til enhver tid sikrer en
åben, ansvarlig og demokratisk styring af Brøndby IF. Baggrunden for klubbens
krise skal findes mange steder. Et af disse er er den manglende åbenhed og de-
mokratiske styring af den fond, der tidligere ejede de bestemmende A-aktier.
Den største lektie, vi som klub må tage med os, er derfor, at vi konstant må stille
spørgsmålstegn og udfordre os selv på de dispositioner, vi foretager.

I dag har de godt 20.000 aktionærer fuldt ud det afgørende ord. Naturligvis med
klubbens storaktionær i spidsen. Under disse forudsætninger er det afgørende,
at der skabes gennemsigtighed for klubbens mange småaktionærer og fans, hvil-
ket blandt andet indebærer, at selskabet til enhver tid må leve op til anbefalingerne
for god selskabsledelse (Corporate Governance). Endvidere må der være en klar arbejdsfordeling mellem
bestyrelsen og direktionen, hvor direktionen klarer den daglige ledelse af klubben
på baggrund af bestyrelsens fastlagte strategi og økonomiske rammer. Sær-
ligt denne sammenblanding har historisk set været en udfordring i klubben.

Som sagt skal de ledelsesmæssige og økonomiske beslutninger, der tages i aktie-
selskabet Brøndbyernes IF Fodbold A/S, til enhver tid afspejle, at aktieselskabet
er sat i verden for at tjene fodboldklubben Brøndby IF. Dette opnås bedst, når bå-
de fans og amatørafdelingen er repræsenteret i bestyrelsen.

På sigt ønsker Brøndby Supporters Trust at opnå en 50+1 ejerstruktur, hvor ledel-
sen står til ansvar over for fans og amatørafdelingen. Her skal fans og amatørafde-
lingen eje minimum én aktie mere end 50 procent af aktierne i klubben.

Det vil sikre, at Brøndby IF drives ud fra fællesskabet værdier, hvilket vil betyde
både større legitimitet for klubbens ledelse og opbakning til klubben på sigt, da
fællesskabet sikrer, at klubben udvikler sig i overensstemmelse med deres ønsker.